top of page
veri güvenliği.jpg

TRSİBER BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK A.Ş GENEL AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

TRSİBER BİLİŞİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ADRES: Beştepe Mah. Nergiz Sk. No:7/2 İç Kapı:87 06560 Yenimahalle/ANKARA
TELEFON:  0312 248 13 88
E-POSTA:  info@trsiber.com.tr
KEP ADRESİ:  trsiberbilisim@hs01.kep.tr

    İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yukarıda bilgilerine yer verilmiş olan Veri Sorumlusu sıfatına haiz TRSİBER BİLİŞİM tarafından hazırlanmıştır.


    TRSİBER BİLİŞİM olarak ilgili kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemekteyiz. İşbu aydınlatma metni sizleri bilgilendirmek, kişisel verilerinize ilişkin farkındalığınızı artırmak ve sizleri bu konuda aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aşağıda bu metni açıklığa kavuşturmak adına bazı kavramların tanımlarına yer verilmiştir;
KİŞİSEL VERİ: 
Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

İLGİLİ KİŞİ Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
ÖZEL NİTELİKLİ (HASSAS) KİŞİSEL VERİ: 
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

VERİ SORUMLUSU: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

VERİ İŞLEYENVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

AÇIK RIZA: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

KİŞİSEL  VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “genel ilkeler” başlıklı 4
üncü maddesinde öngörülen;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme


    Kişisel verileriniz, TRSİBER Bilişim’in internet sitesi üzerinden sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, TRSİBER Bilişim tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta internet sitesi olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.


    Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dâhilinde, aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu olarak TRSİBER Bilişim tarafından;

 • Bilişim ve Danışmanlık ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,

 • Sunduğumuz veya satın aldığımız ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin (alım/satım, danışmanlık vs) imzalanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşmesel taahhütlerimizi yerine getirmek üzere faturalandırma yapılması, akdedilmesinden başlayarak sonlandırmaya kadar yapılan tüm işlemleri,

 • Şirketin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama, bilgi verme, denetim ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla

 • İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında log yönetimi, düzenlenmesi ve kontrolünün sağlanması,

 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 


    Amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


    Sizlere ilişkin işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz somut duruma göre yazılı, sözlü beyanlar, görsel ögeler, formlar üzerinden edinilen bilgiler, kurumsal mail üzerinden edinilen bilgiler, başvurular, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarlarda kullanılan çerezler ve benzeri vasıtalarla fiziki ve elektronik ortamda toplanabilmektedir.


    Kişisel verileriniz ilgili faaliyet kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 inci ve 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak TRSİBER Bilişim tarafından yetkilendirmiş olduğu personellerce elektronik ve fiziki ortamda kayıt altında tutulmaktadır.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM BİLGİSİ


Üst başlıkta yer verdiğimiz kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak suretiyle kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için izin verilen veya yükümlü kılınan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, yetkili üçüncü kişi ile kurum ve kuruluşlarına,

 • Şirketimiz bünyesinde sunmuş olduğumuz faaliyet ve hizmet amacı doğrultusunda işbirliği yaptığımız iş ortaklarına, tedarikçilere, alt işverenlere, anlaştığı hizmet alıcılarına sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve sözleşme kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde,

 

    6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ ŞUNLARDIR;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.


ŞİRKETİMİZE BAŞVURU USUL VE YÖNTEMİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesinde yer alan taleplerinizi, 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre TRSİBER BİLİŞİM’ nin “Beştepe Mah. Nergiz Sk. No:7/2/87 06560 Yenimahalle /ANKARA” adresine yazılı olarak veya Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, şirketimize kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen teslim ederek veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir
elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “şirketimizin ayıtlı Elektronik Posta (KEP)” adresi olan trsiberbilişim@hs01.kep.tr adresini kullanarak gönderebilirsiniz. Şirketimize iletilen talepler, hemen ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ücret gerektirmesi halinde; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 inci maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.
TRSİBER Bilişim iş bu aydınlatma metni üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni düzenlemeler getirilmesi halinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

bottom of page